Szukaj

Regulamin - Sharp AGD

Newsroom Informacje prasowe Misja korporacyjna Centrum medialne

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności i plików cookie strony internetowej Administratora
 2. Obowiązek informacyjny w korespondencji elektronicznej z Administratorem
 1. Polityka prywatności i plików cookie strony internetowej Administratora

  Podstawowe informacje

  Zaufanie Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby poinformować Państwao zasadach gromadzenia i wykorzystywania przesyłanych danych oraz używania z plików cookie przez stronęinternetową dostępną pod adresem: www.vestel-poland.com/pl/ (w dalszej części dokumentu zwana„Witryną”).

  Zależy nam na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług, dlatego prosimyo zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

  Pragniemy poinformować, że jesteśmy Administratorem danych osobowych, przy czym „my” oznacza VestelPolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Salsy2 (dalej:„Gromadzącym dane”, „my” i „nasz”).Każda osoba korzystająca z Witryny (określana dalej mianem „Użytkownika”) może skontaktować sięz namipod następującym adresem e-mail: info@vestel-poland.com

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

  Korzystanie z Witryny automatycznie powoduje gromadzenie danych dotyczących Użytkownika. Dane te obejmują:adres IP, odwiedzane strony w Witrynie, typ przeglądarki, wersję przeglądarki, godziny odwiedzin,częstotliwość odwiedzin, kraj i miasto, w którym Użytkownik korzysta z Witryny. Powyższe dane mogą byćgromadzone przez pliki cookie i rejestrowane w logach serwera. Informacje te stanowią dane statystycznedotyczące działań podejmowanych przez naszych Użytkowników w Witrynie, ale nie można na ich podstawie nikogozidentyfikować. Korzystanie z Witryny nie wymaga od Użytkowników podawania swoich danych osobowych.Użytkownik może przesłać swoje dane osobowe Administratorowi również elektronicznie, na adres info@vestel-poland.com

  Dane przekazane nam automatycznie przetwarzane są w oparciu o nasze uzasadnione potrzeby związanez prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu. Dane przekazane nam przez samych Użytkowników przetwarzane są w celupodjęcia kroków zmierzających do zawarcia umowy, w tym kroków wymaganych przez osobę, której dane dotyczą,przed zawarciem umowy oraz w celu rozpoczęcia i realizacji współpracy handlowej, a także na potrzebyutrzymywania kontaktów (uzasadniona potrzeba Administratora). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędnedo realizacji powyższych celów.Przechowujemy dane osobowe Użytkownika przez wymagany okres, niezbędny do realizacji wyżej wymienionychcelów.

  Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej, w toku korespondencjielektronicznej, w tym korespondencji z przedstawicielami handlowymi, na adres e-mail Administratora mogą byćprzekazywane odbiorcom należącym do następujących kategorii: (I) dostawcom usług zapewniającym rozwiązaniatechniczne i organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotomzarządzającym systemami łączności i informacji lub udostępniającym Administratorowi narzędzia komunikacjii informacji (w szczególności dostawcom usług komunikacyjnych i informacyjnych); (II) podmiotom powiązanymkapitałowo lub osobiście z Administratorem; (III) współpracownikom i pracownikom Administratora.

  Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych osobowych,prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwuwobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody dotyczącejdanych przesyłanych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

  Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w sposób zgodny z procedurąprzewidzianą w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawę o ochroniedanych osobowych, jeżeli stwierdzi, że naruszyliśmy powyższe przepisy.

  Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest naszym najwyższym priorytetemi zapewniamy, stosując odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, że dane te są należyciechronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lubnieautoryzowaną modyfikacją.

  Pliki cookie i inne technologie, z których korzysta Witryna

  Pliki cookie zawierają dane i mają postać małych plików tekstowych przechowywanych w urządzeniu końcowymUżytkownika. Służą usprawnieniu korzystania z Witryny.Użytkownik ma możliwość kontrolowania i zarządzania zainstalowanymi plikami cookie. Jeśli jednak plikicookie zostaną zablokowane lub usunięte, korzystanie z Witryny może być utrudnione.

  Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojejprzeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowaniai filtrowania plików cookies można znaleźć na następujących stronach:

  http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/

 2. Obowiązek informacyjny w korespondencji elektronicznej z Administratorem

  Administratorem danych osobowych jest Vestel Polska Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibąw Warszawie (02-822) przy ul. Salsy 2.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:

  • w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie umowy, w tym podjęciem kroków na wniosek podmiotudanych przed zawarciem umowy;
  • zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Administratora w celu nawiązywania kontaktu.
   Państwa dane osobowesą lub mogą być przekazywane odbiorcom należącym do następujących kategorii:
  • dostawcom usług zapewniającym rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zarządzanieorganizacją Administratora, w tym podmiotom zarządzającym systemami łączności i informacji lubudostępniającym Administratorowi narzędzia komunikacji i informacji (w szczególności dostawcom usługkomunikacyjnych i informacyjnych);
  • podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobiście z Administratorem;
  • podwykonawcom, współpracownikom i pracownikom.
 3. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  Państwa dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres czasu, niezbędny do realizacji celów ichprzetwarzania.

  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych, prawodo przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych.

  Użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru zgodnie z procedurą określonąw obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danychosobowych narusza te przepisy.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do realizacji celów związanych z ichprzetwarzaniem.

  Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.